15.09.2010 ინფორმაცია სტუდენტთა მობილობის შესახებ
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის 2010 წლის 1 სექტემბრის №04–3288 წერილის თანახმად სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის კანდიდატი სტუდენტები უნდა გამოცხადდნენ სასწავლო უნივერსიტეტში საჭირო დოკუმენტაციის წარმოსადგენად 2010 წლის 20 სექტემბრამდე.
15.09.2010 სასწავლო პროცესის ვადები

Pages