11.10.2010 სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ
შეიქმნა სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭო.

საპრეტენზიო განცხადებების მიღება იწარმოებს მიმდინარე სასწავლო წლის 15 ოქტომბრამდე სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში.

15.09.2010 რეგისტრაცია საბაკალავრო და პროფესიულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე
2010 წელს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულმა სტუდენტებმა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2010 წლის 20 სექტემბრიდან  2010 წლის  11 ოქტომბრამდე.

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

15.09.2010 რეგისტრაცია სამაგისტრო პროგრამებზე
2010 წელს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარების მიზნით მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2010 წლის 12 სექტემბრიდან 2010 წლის 23 სექტემბრამდე სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში ყოველდღე კვირის გარდა 9.30სთ.–დან  17.30სთ.–მდე.

სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება 2010 წლის 25 სექტემბერს.

15.09.2010 რეგისტრაცია პროფესიულ (სახელობო საგანმანათლებლო) პროგრამებზე
პროფესიულ (სახელობო საგანმანათლებლო)     პროგრამებზე  ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2010 წლის 15 სექტემბრიდან 2010 წლის 17 ოქტომბრამდე სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში ყოველდღე კვირის გარდა 9.30სთ.–დან  17.30სთ.–მდე.

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

15.09.2010 ინფორმაცია სტუდენტთა მობილობის შესახებ
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის 2010 წლის 1 სექტემბრის №04–3288 წერილის თანახმად სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის კანდიდატი სტუდენტები უნდა გამოცხადდნენ სასწავლო უნივერსიტეტში საჭირო დოკუმენტაციის წარმოსადგენად 2010 წლის 20 სექტემბრამდე.
15.09.2010 სასწავლო პროცესის ვადები

Pages