2017 წლის 4 აპრილს, 14:00 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თერიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში პირველი ვორქშოფი გაიმართება. ვორქშოფში მონაწილეობას იღებენ ილიას სახელმწფო უნივერსიტეტის, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიო უნივესრსიტეტის, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორები,სამართლის დარგის სპეციალისტები,უნივერსიტეტის სტუდენტები.

ვორკშოფზე დამუშავდება და განიხილება სამართლის და სოციალური  თეორიის საკითხები,რომლებსაც ინტერდისციპლინარული ღირებულებები გააჩნიათ და შესაბამისად მნიშვნელოვანია როგრც სამართალმცოდნეობის და სოციალური თეორიის ისე ისტორიოგრაფიის და კულტურული მეცინიერების სტუდენტებისა და მკლევარებისათვის.