შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, მის ყველა წევრს, სთავაზობს წვდომას მსოფლიოში აღიარებულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზაზე - Mendeley.Mendeley - არის უნიკალური უფასო რესურსი, რომელიც მოიცავს Reference Manager-ს (სამეცნიერო ნაშრომების შეგროვებისა და კატალოგიზაციის საშუალება, რომელიც ამარტივებს და ხელს უწყობს სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის სიის მომზადებას და გამოყენებას) და ასევე ხელს უწყობს მომხმარებელს მოიძიოს თანამოაზრეები და შეისწავლოს თანამედროვე კვლევების ტრენდები /ტენდენციები.