2017 წლის 03 ივლისიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეხილეობის (კაკლოვანი კულტურების) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ზოგადი განათლების კომპონენტების ინტეგრირება ზოგად მოდულებში. პროცესი წარიმართება პილოტირების რეჟიმში. პროცესის დადებითად დასრულება, იქნება საფუძველი საბაზო განათლების მქონე სტუდენტებმა კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დიპლომთან ერთად მიიღონ სრული ზოგადი განათლების აღიარება.