ფაკულტეტი აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და ხელს უწყობს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტსა და ფაკულტეტის პერსონალს სათანადო პირობები სწავლის, სწავლების და სამეცნიერო კვლევისათვის; უზრუნველყოს მეცნიერების შესაბამის დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო და სამეცნიერო პირობების გაუმჯობესებაზე.

 ქეთევან ლატარია (ასოცირებული პროფესორი) - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი. 

595- 09- 72- 09

ასმათ შონია (ასოცირებული პროფესორი) - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

595.09-72-14

ნინო მაქაცარია (ასოცირებული პროფესორი) ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

593-53-20-10