შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2018 წლის   30 ივნისიდან  ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი :

1.  ბიზნესის  მიმართულება:

ა) ასოცირებული  პროფესორი (ქართული ფილოლოგიის დოქტორი ) - 2  საშტატო ერთეული.                                                  

ბ) ასოცირებული  პროფესორი  (გეოგრაფიის დოქტორი)- 1  საშტატო ერთეული.

2.  ფარმაციის მიმართულება:

ა) ასოცირებული  პროფესორი - 1  საშტატო ერთეული.

 კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

  1. წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვა.

   2. გასაუბრება.    

ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი  ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში შრომის პირობები და ანაზრაურება განისაზღვრება ყოველწლიურად განახლებადი  ხელშეკრულებით.

 კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე.

2. სამოტივაციო წერილი.

3. ავტობიოგრაფია.

4. დიპლომისა და დიპლომის დანართის ასლები.

5. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

6.კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების სერთიფიკატების ასლები.

7. შრომის წიგნაკის ჩანაწერის ასლი ან ცნობა სამსახურიდან.

8. ბოლო 5 წელიწადში წაკითხული კურსების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

9. ბოლო 5 წელიწადში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების  სია.

10. ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს  კანდიდატის კვლევის უნარს, სილაბუსი.

11. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

12. ორი ფოტოსურათი.

      კონკურსანტთა საბუთები მიიღება სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, მისამართზე-ზუგდიდი ჯანაშიას ქ.№14, 2018 წლის  1 აგვისტოდან  10 აგვისტოს ჩათვლით ჩათვლით  17  საათამდე  (შაბათ-კვირის გარდა).

     კონკურსი ჩატარდება 2018  წლის 15 აგვისტოს (საბუთების განხილვა),  16 აგვისტოს  (გასაუბრება).