გაცნობებთ, რომ!  ,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 03 ივლისის N593/ი ბრძანებაშიგანხორციელდა ცვლილება, კერძოდ:

· მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა დამატებით განისაზღვრა 2018 წლის 22 აგვისტოდან 27აგვისტოს 18 საათამდ