წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისთვის :

* სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

* ორი ცალი ფოტოსურათი (3x4), ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

* სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

* უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

რეგისტრაცია იწარმოებს სასწავლო უნივერსიტეტში, მისამართზე ჯანაშიას 14 (კომბინატის დასახლება)