2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2018 წლის 15 სექტემბრიდან 06 ოქტომბრამდე.

აკადემიური რეგისტრაციის ვადად ------

2018 წლის 17 სექტემბრიდან 24 სექტემბრამდე.