ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი  ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის მქონე  სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.

  კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება  აკადემიური საბჭოს სახელზე.

2. აკადემიური თანამდებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა).

3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

კანდიდატთა საბუთები მიიღება სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში (დილის 10 საათიდა 17.00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა, მისამართზე-ზუგდიდი ჯანაშიას ქ.№14)  2021 წლის   19 აპრილიდან  23 აპრილის  ჩათვლით, არჩევნები ჩატარდება  2021  წლის  28 აპრილს.