იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  (ფარმაცია, საექთნო საქმე, ბუღალტრული აღრიცხვა, სკოლამდელი აღზრდა, კომპიუტერული ქსელის ადმინიტრირება, რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში)  პროფესიულ ტესტირებას უზრუნველყოფს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ხოლო სხვა დანარჩენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შერჩევას უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტი შესაბამის მისამართებზე (ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14, სენაკი, მშვიდობის ქ.N192) ;

    აპლიკანტების შერჩევის ვადად განისაზღვრა 2021 წლის 1-20 სექტემბერი.

   უმაღლეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შეფასებას ახორციელებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი პროფესიული ტესტირების ჩატარების გზით; მინიმალური კომპეტენციისს განსაზღვრავს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. აპლიკანთა ჩარიცხვა განხორციელდება რეიტინგული სიის მიხედვით კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ის აპლიკანტი, რომელიც დარეგისტრირებულია უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და რეგისტრაციის დროს მიუთითა, რომ აქვს უცხოეთში ან/და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, თავისუფლდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირებისგან და შერჩევის პროცედურას გადის სასწავლო უნივერსიტეტში მოტივაციური გასაუბრების საფუძველზე.

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებითვის განსაზღვრულია პრაქტიკული ქეისები ე.წ. შემთხვევბის ანალიზი. შეფასება არის დიფერენცირებადი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს მაქსიმალური ქულათა ჯამის არანაკლებ 20%-ს;

საბაზო და საშუალო  პროფესიულ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა  შერჩევა მოხდება მოტივაციური გასაუბრებით. შეფასება არის დიფერენცირებადი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს მაქსიმალური ქულათა ჯამის არანაკლებ 25%-ს;

განრიგი:

პირისპირ შერჩევის პროცედურის დროს მისამართი: ზუგდიდი. ჯანაშიას N14

 

პროგრამა

შეფასების ორგანიზატორი

შერჩევის მეთოდი

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ქულათა მაქსიმალური ჯამის %)

შერჩევის თარიღი/თარიღები

 1.  

ელექტროობა

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

2-3 სექტემბერი

 1.  

შედუღება

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

3 სექტემბერი

 1.  

ბიბლიოთეკარი

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

1 სექტემბერი

 1.  

ბიბლიოთეკარი (ინტგერირებული)

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

2 სექტემბერი

 1.  

პირის ღრუს ჰიგიენისტი

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

1 სექტემბერი

 1.  

პირის ღრუს ჰიგიენისტი (ინტგერირებული)

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

2 სექტემბერი

 1.  

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

9-10 სექტებერი

 1.  

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

2 სექტემბერი

 1.  

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

8-9-10 ექტემბერი

 1.  

საოფისე საქმე

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

13-14 სეტემბერი

 1.  

საფინანსო სერვისები

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

13-14 სეტემბერი

 1.  

დეკორატიული მებაღეობა (დუალური)

სასწავლო უნივერსიტეტი

პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზი,

გასაუბრება დამსაქმებელთან

 1. 20%
 2. 25%

9 სექტემბერი

12 საათზე: პრაქტიკული ქესიები, 13:30-გასაუბრება დამსაქმებელთან

 1.  

სკოლამდელი აღზრდა

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

ფარმაცია

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

საექთნო განათლება

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

ბუღალტრული აღრიცხვა

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

პირისპირ შერჩევის პროცედურის დროს მისამართი: სენაკი. მშვიდობის N192

 

პროგრამა

შეფასების ორგანიზატორი

შერჩევის მეთოდი

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ქულათა მაქსიმალური ჯამის %)

შერჩევის თარიღი/თარიღები

 1.  

ელექტროობა

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

13-14 სექტემბერი

 1.  

ბიბლიოთეკარი

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

8 სექტემბერი

 1.  

ბიბლიოთეკარი (ინტეგრირებული)

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

8 სექტემბერი

 1.  

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

9-10 სექტემბერი

 1.  

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

9-10 სექტემბერი

 1.  

საოფისე საქმე

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

13 სექტემბერი

 1.  

საფინანსო სერვისები

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

13 სექტემბერი

 1.  

დეკორატიული მებაღეობა

სასწავლო უნივერსიტეტი

პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზი

20%

9 სექტემბერი.

 1.  

დეკორატიული მებაღეობა (ინტეგრირებული)

სასწავლო უნივერსიტეტი

მოტივაციური გასაუბრება

25%

8 სექტემბერი

 1.  

მებოსტნეობა

სასწავლო უნივერსიტეტი

პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზი

20%

10 სექტემბერი

 1.  

მეფუტკრეობა (დუალური

სასწავლო უნივერსიტეტი

პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზი;

 

გასაუბრება დამსაქმბელთან

1.20%

2. 25%

12  სექტემბერი

12 საათზე: პრაქტიკული ქესიები,

13:30-გასაუბრება დამსაქმებელთან

 1.  

ფერმერობა

სასწავლო უნივერსიტეტი

პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზი

20%

10 სექტემბერი

 1.  

ფარმაცია

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

საექთნო განათლება

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

სკოლამდელი აღზრდა

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

 1.  

ბუღალტრული აღრიცხვა

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

პროფესიული ტესტირება

15%

6-7 სექტემბერი

ის აპლიკანტები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ტესტირების ან/და შერჩევის დროისთვის ტესტირებისთვის დადგენილ ვადაში ახალი  კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პირობებში ვერ ახერხებენ  ტესტირებაზე გამოცხადებას, მათ უნდა დასაბუთებული განცხადებით უნდა ( http://www.matsne.gov.ge 43003000022022018042 )  მიმართოს სამინისტროს, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ ვადაში.  განცხადებას თანდართული უნდა ჰქონდეს  მტკიცებულება/დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით  გათვალისწინებულ გარემოებას (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნულ გარემოებასთან დაკავშირებით პირის შესახებ ინფორმაცია სამინისტროში წარმოდგენილია შესაბამისი უწყების მიერ

აპლიკანტებმა   ტესტირების  და შერჩევის სხვა დანარჩენი მეთოდის ჩატარების   კონკრეტული  დრო შეგიძლიათ იხილოთ საკუთარ პროფილში (https://vet.emis.ge/#/registration)

 საკითხების დასაზუსტებლად მოგვმართეთ :

ზუგდიდის ბაზა:

მანანა სამუშია-ტელ.: 557 44 09 22

მარი ბოჭორიშვილი-ტელ.: 577 31 57 51

  სენაკის ბაზა:

მანანა ჭანტურია ტელ.:  595097198

თეა გოგინავა-ტელ.: 595 09 72 01