კონკურსი მოიცავს კვლევითი დოკუმენტის მომზადებას შემდეგ სავარაუდო თემებზე: