შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის საბჭო  აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის  ხარისხის სამსახურის უფროსის  ვაკანტურ თანამდებობაზე

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პედაგოგიური მუშობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

             კანდიდატმა უნდა წარადგინოს:

  1. განცხადება
  2. სამოტივაციო წერილი.
  3. ავტობიოგრაფია / cv.
  4. აკადემიური თანამდებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ცნობა ფაკულტეტიდან).
  5. სამოქმედო გეგმა.
  6. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
  7. ორი ფოტოსურათი.

კანდიდატთა  საბუთები  მიიღება სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში,მისამართზე-ზუგდიდი ჯანაშიას ქ.№14(საარჩევნო კომისია ოთახი N 230), 2022 წლის 7  ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით 17 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა).

საბუთების განხილვა 2022 წლის 23 ივლისს,  არჩევნები ჩატარდება 2022 წლის 2  აგვისტოს.