მესამე საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში - ფოკუსით სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლებაზე“ დაწვრილებითი ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ფაილი: