იწყება სტატიების მიღება სამეცნიერო ჟურნალ ,,სამართლის მეთოდების“ ახალი ნომრისთვის; მასალების გადაგზავნის ბოლო ვადა გახლავთ 2023 წლის 01 მაისი; ,,სამართლის მეთოდები“ გახლავთ საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა, რომელიც 2022 წლიდან ინდექსირებულია: Erihplus-ის, Ebsco-ს, Heinonline-ის სამეცნიერო ბაზებში. ყველა შემომავალი სტატია ექვემდებარება ორმაგი რეცენზირების პროცესს და იბეჭდება ორი დადებითი რეცენზიის მიღების შემთხვევაში; რეცენზირების სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს ორ თვეს; ჟურნალში გამოქვეყნების უფლება აქვს მხოლოდ დოქტორის ხარისხის მქონე პირს ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს; მაგისტრებს მხოლოდ თანაავტორობის უფლება ენიჭება; სტატიების მიღებისა და გამოქვეყნების პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჟურნალის ვებ გვერდზე. https://journals.sabauni.edu.ge/index.php/lm/index We are pleased to announce the new submission of the articles for the upcoming issue of legal Methods. The deadline for submitting papers is 01 May 2023 The journal represents international scientific publishing indexing in Ebsco, ErihPlus, and HeinOnline databases since 2022. All submitted articles undergo a double-blind peer review process, review process average time takes two months; For submission guidelines, the review process, and citing style, please, visit the journal page. https://journals.sabauni.edu.ge/index.php/lm/index The publication permission has only the authors with a Ph.D. degree and Ph.D. students; Masters can be only with co-authors.