იწყება სტატიების მიღება ინტერდისციპლიური სამეცნიერო ჟურნალ ,,ორბელიანი-“ს ახალი, #6 2023 წლის ნომრისთვის: სტატიები მიიღება სოციალური მეცნიერებების, თეოლოგიის, რელიგიის კვლევების, სამართლის, ეკონომიკის, ტურიზმისა და ბიზნესის მიმართულებებიდან ქართულ, ინგლისურ , იტალიურ, ფრანგულ, გერმანულ, და ბერძნულ ენებზე; მასალების მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 01 ივნისი; გამოქვეყნების მსურველებმა სტატიები უნდა გააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: orbelianijournal@sabauni.edu.ge ჟურნალში გამოქვეყნების უფლება აქვთ მხოლოდ დოქტორის ხარისხის მქონე პირებს ან დოქტორანტებს; მაგისტრებს ენიჭებათ მხოლოდ თანაავტორობის უფლება; სტატიების მიღებისა და გამოქვეყნების პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ჟურნალის ვებ გვერდი. https://journals.sabauni.edu.ge/index.php/jo/index We are pleased to announce the new submission of the articles for the upcoming issue (#6) 2023 of the Scientific Journal Orbeliani We welcome international contributions from Social Sciences, Theology, Religious Studies, Economics, Law, Tourism, and Business in English, German, French, Italian, and Greek as well as in Georgian languages; The deadline for submitting papers is 01 June, 2023. Articles can be sent to the following e-mail address: orbelianijournal@sabauni.edu.ge The publication permission has only the authors with a Ph.D. degree and Ph.D. students; Masters can be only with co-authors. For submission guidelines and citing style please visit: https://journals.sabauni.edu.ge/index.php/jo/index