მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;

ბ)აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, რომელიც წარედგინება დედანთან ერთად;

გ)უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის შემთხვევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ფორმალური ცნობის (აღიარების) დოკუმენტი;

დ)პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი დედანთან ერთად. თუ დოკუმენტი უცხო ენაზეა შედგენილი, ასევე ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

       ე)სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის     დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

        ვ)ორი ფერადი ფოტოსურათი 3X4;

        ზ)საბანკო ქვითარი.

 

ცნობისთვის დარეკეთ:

591 32 42 42