ექიმი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

  • სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის, სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების სამედიცინო დახმარების (პირველადი დახმარების) აღმოჩენა საჭიროების შემთხვევაში;
  • საჭიროების შემთხვევაში პერსონალისა და სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება;
  • სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო რესურსის/მედიკამენტების შესაძენად წერილობითი მოთხოვნის წარდგენა;
  • განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს, აღრიცხოს და მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყავდეს ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე სტუდენტები (დიაბეტი, ეპილეფსია, დაქვეითებული მხედველობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და ეფექტიანობის ამაღლებისათვის ზრუნვა;
  • სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმებთან დაკავშირებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
  • საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს სასწარაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს;
  • დებულების შესაბამისად უზრუნველყოფს და პასუხისმგებელია სასწავლო უნივერსიტეტის წინაშე არსებული სამედიცინო კუთხით არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე, მათ შორის სასადილოში, სასაწავლო სახელოსნოში, აუდიტორიებში, სველ წერტილებში არსებულ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დადგენასა და დაცვაზე;
  • ექიმი წარუდგენს წინადადებებს რექტორსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სამედიცინო მომსახურების პროცესის სრულყოფისა და გაუმჯობესების შესახებ.