ძირითადი ფუნქციები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ექიმს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ევალება:

ა) სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის,  სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების სამედიცინო დახმარების (პირველადი დახმარების)  აღმოჩენა საჭიროების შემთხვევაში;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში  პერსონალისა და სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება;

გ) სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო რესურსის/მედიკამენტების შესაძენად წერილობითი მოთხოვნის წარდგენა;

ე) იზრუნოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და ეფექტიანობის ამაღლებისათვის.

ვ)სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმებთან დაკავშირებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

ზ) საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს სასწარაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს

2. დებულების შესაბამისად უზრუნველყოფს და პასუხისმგებელია სასწავლო უნივერსიტეტის წინაშე არსებული სამედიცინო კუთხით არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე, მათ შორის სასადილოში, სასაწავლო სახელოსნოში, 

აუდიტორიებში, სველ წერტილებში არსებულ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დადგენასა და დაცვაზე.

3. ექიმი წარუდგენს წინადადებებს რექტორსა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სამედიცინო მომსახურების პროცესის სრულყოფისა და გაუმჯობესების  შესახებ.