რექტორი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

23022011264_0sdfsdfr_0.jpg შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის             რექტორი  პროფესორი თეონა ხუფენია.

    დაბადების ადგილი და თარიღი:  ზუგდიდი,  3 ივლისი, 1970

     განათლება და კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხები:

 1992–1998  თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის      სახელმწიფო  პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ასპირანტურის განყოფილება,   ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი. 1987– 1992 თბილისის სულხან  –საბა ორბელიანის  სახელობის   სახელმწიფო პედაგოგიური   უნივერსიტეტი,    ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.                                 

            სამუშაო გამოცდილება

·         2015 წლის 15 მაისიდან დღემდე -  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების  პროფესორი

·          2011 წლის 1 მაისი - 2015 წლის 1 მაისი - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი

·         17.03. 2009 წლიდან  დღემდე-  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის რექტორი  

·          2008.15.06-2011.15.06 - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი

·         2012-2014  - გაეროს განვითარების პროგრამის „სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობის“ პროექტის მენეჯერი.

·         2012-2014 - „ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა  USAID NEO - პროექტის მენეჯერი

·         2012-2014 - გაეროს განვითარების პროგრამის „გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში (UNDP)“  - პროექტის მენეჯერი.

·         ტემპუსის პროექტის ფარგლებში - PICASA: Promoting Internationalization of HEIS in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptation, ნომრით (544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR (2013-4588/001-001)-  სასწავლო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესორი.

·         ტემპუსის პროექტის ფარგლებში - CASEDE  Developing  Student Career Services in Georgia (CASEDE), პროექტის ნომერი 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001)- პროგრამის ფარგლებში პროფესორი.

·         2015 წლის 30 მარტიდან დღემდე - ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით  „განათლება დემოკრატიისთვის“ არასამთავრობო ორგანიზაციასა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროექტის მენეჯერი.

·         11.06.2008 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლ

·         29.08.2007 ზუგდიდის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

·         9.03.2007-18.10.2008 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ

·         2005 – წლიდან დღემდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი.

·         2005-2007 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

·         2002-2005    ზუგდიდის რაიონის გამგეობა, გამგებლის  მოადგილე.

·         1999 – 2002  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი, ქართული ენის კათედრის დოცენტი.

·          1999–2002 ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ზუგდიდის ფილიალი, მოწვეული პროფესორი.

·         1999 – 2002  – ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი.

·         1993-1999 –   თბილისის საერო უნივერსიტეტი „გეორგია“,მოწვეული პროფესორი.

გამოქვეყნებული შრომების სია:

1. განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები მეგრულში: თბილისი, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, მონოგრაფია, გვ. 3-146, 1997.

2. მიმართვა და მისი გამოხატვის კრიტერიუმები მეგრულში,    თბილისი, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ.III, გვ.56067, 1997

3. ეტიუდები ქართველური ენათმეცნიერებიდან დამოუკიდებელი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ლიტერატურული ალმანახი, `თანადგომა” ტ.III, 1996

4. დანართი მეგრულში,სკოლა და ცხოვრება, №1-6, გვ. 19-22, თბ. 1997

5.ჩართული მეგრულში, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომები, ტ.V, თბ., 1999, გვ.29-34

6. განკერძოებული განსაზღვრება მეგრულში. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომები, ტ.VII, 2000, გვ.9-14

7. პრედიკატული განსაზღვრება მეგრულში, საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემია, სამეგრელოს სამხარეო სამეცნიერო ცენტრისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სამეცნიერო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის შრომების კრებული, თბ.`წელიწდეული I”, 2005,  გვ. 325-327

8. განკერძოებული სიტყვები მეგრულში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, წიგნი I, 2008

9.გრამატიკულად დაუკავშირებელი სიტყვა–გამოთქმების ადგილი მეგრულში. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2008’1. თბილისი 2008, გვ. 77–88

10.საგანმანათლებლო რეფორმა XVIII საუკუნის  საქართველოში. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2009’2. თბილისი 2009,გვ. 34–38

11. განკერძოების თავისებურებანი აფხაზურ–ქართველური ენების მარტივ წინადადებაში. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2010’3.  თბილისი, 2010, გვ.  5–12

12. ბიზნეს განათლების თანამედროვე მეთოდები. ჟურნალი „განათლება“,სტუ, თბილისი, 2015

თანაავტორობით გამოქვეყნებულ შრომათა სია

1.სასვენ ნიშანთა პირვანდელი გაგებისათვის, აკაკი წერეთლის    სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, მოხსენებათა სრული კრებული, ქუთ., 2015, გვ.582-585

2.ეპიტაფიის, როგორც ეპიგრაფიკული წარწერის, მნიშვნელობა ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის (უახლესი მასალების მიხედვით), შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, ISSN 1987-6777. თბილისი, 2017, გვ. 9-17

3.პალეოგრაფია (დამხმარე სახელმძღვანელო), ზუგდიდი, 2017,  (ჩაშვებულია  დასაბეჭდად)

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები:

·         2005 წელისაქართველოს პრეზიდენტის მადლობის სიგელი პირველი ერთიანი ეროვნული გამოცდების მაღალ დონეზემომზადებისა და ჩატარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის.

·         2002 წელი ახალგაზრდა მეცნიერთა II ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია.