ჰორიზონტი ევროპა

მიმდინარეობს საიტის განახლება

346102519_581183063862672_7991871149290176943_n.png

რა არის “ჰორიზონტი ევროპა”?

“ჰორიზონტი ევროპა” კვლევისა და ინოვაციების დარგში ევროკავშირის ძირითადი დაფინანსების პროგრამაა, რომლის ბიუჯეტი 95,5 მილიარდი ევროა. აღნიშნული თანხა, შვიდი წლის განმავლობაში (2021-2027) გრანტების სახით გაიცემა.

პროგრამა მხარს უჭერს ევროკავშირის პოლიტიკის შექმნასა და განხორცილებას კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში, ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, ახალი ცოდნისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და გავრცელების გზით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოში დაფუძნდა “ჰორიზონტი ევროპის” ეროვნული ოფისი და საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისები.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საგრანტო ოფისი 2022 წელს გაიხსნა და წარმოადგენს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მხარდამჭერ მექანიზმს.

საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის განსაზღვრულია შემდეგი მიზნები და აქტივობები:

  • “ჰორიზონტი ევროპის” საგრანტო კონკურსებთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება, უნივერსიტეტის მკვლევართათვის საინტერესო  კონკურსებისა და სხვა აქტივობების (საინფორმაციო დღეები, საბროკერო ღონისძიებები) შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
  • “ჰორიზონტი ევროპის” საგრანტო კონკურსებისთვის პროექტების მომზადებისთვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება, პროექტის მომზადებისა და განხორციელების პროცესში პარტნიორების მოძიების და სხვა ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა და წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრაში დახმარება;
  • აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა  სხვა საერთაშორისო, თუ ადგილობრივ კონკურსებში მონაწილეობის მიღებაში, პროექტების მომზადებასა და მართვის პროცესებში;
  • ეროვნულ ოფისთან და პროგრამის ეროვნულ საკონტაქტო პირებთან (NCP)თანამშრომლობა პროგრამით დაინტერესებულ პირთა ტექნიკური მხარდაჭერისთვის, მათ შორის კონსულტაციებისა და ტრენინგების უზრუნველყოფა.

ოფისის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტივობების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ გვერდის სიახლეების ველში და facebook გვერდზე https://www.facebook.com/zssu.edu.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლია ეწვიოთ ეროვნული ოფისის ვებ გვერდს http://horizoneurope.org.ge/ka

საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის კოორდინატორია ნათია წიფურია.

natiatsipuria@zssu.edu.ge; horizongrantoffice@zssu.edu.ge

საგრანტო ოფისის მისამართია: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14. ოთახი #307