მცირე ბიზნესის მართვა

მიმდინარეობს საიტის განახლება

მცირე ბიზნესის სფეროსათვის მოამზადოს მცირე ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე კადრები, საქართველოს და სა­ერ­თა­შო­რისო სა­გან­მა­ნა­თლებლო და შრომის ბაზარზე არსებული მოთ­ხო­ვ­ნე­ბის შესაბამისი კომ­­პე­ტენ­ციე­ბით აღჭურვილი კონკუ­რენტუნარია­ნი კვალიფიციური სპე­ცია­ლი­ს­ტები, რომელთაც ექნებათ მცირე ბიზნესის მართვის ღრმა და სისტემური ცოდნა, ახალი  იდეების შემუშავების, ცალკეული პრობლემების გადაჭრისათვის ორიგინალური გზების დასახვის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი.

მცირე ბიზნესში, კერძო და საჯარო სექტორში მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში წამყვან მენეჯერულ პოზიციებზე.