ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების პროგრამა

მიმდინარეობს საიტის განახლება

მოამზადოს საქართველოს განათლების მოქმედი კანონმდებლობის, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის, პროფესიული და საგნობრივი სტანდარტის, დარგობრივი მახასიათებლის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციის მქონე დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებში ქართული ენის, მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების და V-VI კლასებში ერთ-ერთი საგნის (ქართული ან მათემატიკა) მასწავლებელი, რომელიც:

  • შეძლებს კონსტრუქტივიზმზე დაფუძნებული და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და განხორციელებას;
  • შეძლებს საკუთარი პროფესიული საქმიანობის განავითარებას პრაქტიკის კვლევის საფუძველზე სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;
  • გაითვალისწინებს ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებებს და სფეროს  ტენდენციებს, უპასუხებს დარგის, სახელმწიფოსა და საზოგადოების განვითარების მოთხოვნებს.

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმა­ნა­თლებლო პროგრამის „დაწყებითი განათლება“ ფარგლებში, კურსდამთავრებულს, რომ­ლის კვალიფიკაცია უთანაბრდება მაგისტრის ხარისხს, მიღებული კვალიფი­კა­ცი­ის შესაბამისად უფლება ექნება, იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებში საგნობრივი ჯგუფის (ქართული, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება), V-VI კლასებში ერთ-ერთი საგნის (ქართული, მათემატიკა) მასწავლებლად, ასევე, არაფორმალურ განათლებაში.