ბიზნესის ადმინისტრირება

მიმდინარეობს საიტის განახლება

  • სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლისა და სწავლების გარემოს უზრუნველყოფით მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, კონკურენტუნარიანი ბაკალავრი, რომელიც ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების ფართო ცოდნას;
  • ბიზნესის საქმიანობის და ფუნქციონირების დაგეგმვის, ხელმძღვანელობისა და ოპერირების საკითხებს, თეორიული ცოდნის     კრიტიკულ გააზრებას;
  • პრაქტიკულ უნარებს, ბიზნეს სფეროში არსებული რთული და გაუთვალისწინებელი პრობლემების წინასწარ განსაზღვრული მითითებით გადაწყვეტილების მიღების უნარს ეთიკის პრინციპების დაცვით.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება დაიკავოს კერძო და საჯარო სექტორში ქვედა და საშუალო დონის მენეჯერული პოზიციები მარკეტინგის, მენეჯმენტის და ფინანსების მიმართულებით, ასევე ჩაერთოს სამეწარმეო საქმიანობაში და გაუძღვეს სხვადასხვა სფეროში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნეს.