ინგლისური ფილოლოგია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

  • შესძინოს ინგლისური ფილოლოგიის სფეროს, მათ შორის ინგლისური ენის სტრუქტურისა და კომპოზიციის, ბრიტანული კულტურისა და ლიტერატურის საკითხების ფართო ცოდნა  და მისი კრეატიულად გამოყენების უნარი;
  • განუვითაროს ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ფორმით თავისუფალი კომუნიკაციის (CEFR) C1 დონეზე განხორციელების  უნარი;
  • განუვითაროს მეორე უცხოურ ენაზე (გერმანულ/რუსულ) B1 დონეზე  კომუნიკაციის განხორციელების უნარი;
  • განუვითაროს პროფესიულ, ლინგვისტურ თუ ლიტერატურულ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოძიებისა და სტანდარტული, ზოგიერთი უახლესი მეთოდის გამოყენებით ანალიზის უნარი;
  • მისცეს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სტანდარტებისა და შრომის ბაზრის შესაბამისი განათლება, რითაც უზრუნველყოფს მის კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე;
  • შეუქმნას მყარი საფუძველი ზედა საფეხურის აკადემიური პროგრამის უკეთ დაუფლებისათვის.

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო, არასამთავრობო და საერთაშორისო სტრუქტურებში: არასაგანმანათლებლო, კულტურის და საგამომცემლო დაწესებულებებში, აგრეთვე საინფორმაციო საშუალებების, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ბიზნესის სფეროებში. ეს შეიძლება იყოს: არქივი, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, ტურისტული კომპანია, მასმედია, საელჩო, ენათა ცენტრი და სხვა.