ინფორმაციული ტექნოლოგიები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

მოამზადოს  კონკურენტუნარიანი მაღალი დონის სპეციალისტები იმ ფართო თეორიული ცოდნით და პრაქტიკაზე ორიენტირებული, ტრანსფერული უნარ-ჩვევებით,  რაც აუცილებელია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად:

    • მონაცემთა უსაფრთხოდ მიღების, დამუშავების, გადაცემის და ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფის, საკომუნიკაციო ქსელისა და  კომპიუტერული სისტემების გამოყენება;
    • თანამედროვე მოთხოვნებზე ადაპტირებული კომპიუტერული ქსელების აგება, სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების დაპროექტება, პროგრამული და აპარატურული სისტემების  ადმინისტრირება და სერვისული მომსახურება;
    • ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში არსებული ამოცანების და პრობლემების გადაჭრა ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე გუნდურ გარემოში.

ინფორმაციული  ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციაში, სადაც ხორციელდება კომპიუტერული სისტემების, კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება, სერვისული მომსახურება, მონაცემთა ბაზების პროექტირება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურება, მონაცემთა ცენტრალიზებული დამუშავება, ცენტრალიზებული ვაჭრობა, საგანგებო სიტუაციების მართვა, ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.