ფარმაცია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

მოამზადოს დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე, პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური ფარმაციის ბაკალავრები, ფარმაცევტულ სექტორში ღირსეული პროფესიული საქმიანობისათვის:

  • სამკურნალო ნივთიერებების თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზის ჩასატარებლად;
  • ეფექტური და უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებების წარმოებისათვის;
  • ფარმაცევტული სამსახურის, როგორც სამკურნალო საშუალებათა ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო სტრუქტურის მნიშვნელობის გაცნობიერებისათვის.

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

  • სააფთიაქო ქსელის ნებისმიერი ტიპის ფარმაცევტულ დაწესებულებაში (საცალო, საბითუმო, კლინიკის, ფარმაცევტული ბაზა);
  • ფარმაცევტულ საწარმოში; წამლის ხარისხის კონტროლისა და სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის ანალიზურ ლაბორატორიებში;
  • ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების საჯარო სამსახურში;
  • სპეციალიზებულ სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში;
  • ადგილობრივ და უცხოურ ფარმაცევტულ კომპანიებში;
  • შეუძლია შექმნას და მართოს საკუთარი ფარმაცევტული ბიზნესი.