საერთაშორისო პროგრამების/პროექტების სამსახური

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 • უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება და სტრატეგიით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების კოორდინაცია, ,,ჰორიზონტი“- ევროპის საგრანტო ოფისთან თანამშრომლობა;
 • უცხოეთის უნივერსიტეტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება;
 • გაცვლითი პროგრამებისათვის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
 • საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციაზე, ასოციაციებთან, ქსელებსა და კავშირებში ან მის ცალკეულ ერთეულებში სასწავლო უნივერსიტეტის გაწევრიანებაზე ზრუნვა;
 • სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების და ადმინისტრაციული პერსონალის ჩართვა საერთაშორისო მობილობის/გაცვლით პროექტებში;
 • ერთობლივი/ორმაგი ხარისხის პროგრამების დასანერგად საერთაშორისო პარტნიორების მოძიების პროცესში მონაწილეობა და თანამშრომლობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან განხორციელების ნაწილში;
 • სტუდენტების ჩართულობის შიდა და გარე პროგრამებსა და საერთაშორისო სკოლებში კოორდინაციის გაწევა;
 • გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში ჩამოსული და გაგზავნილი სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის მიღება-მომსახურების პროცესში მონაწილეობა;
 • გაცვლითი პროგრამების/პროექტების ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებსა და ვიზიტებში მონაწილეობის მიღება;
 • სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, პერსონალის მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობა და კოორდინაციის გაწევა მათ ინფორმირებას სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო პროგრამებთან/პროექტებთან დაკავშირებით;
 • საერთაშორისო (ინსტიტუციური შესაძლებლობის გაძლიერებისა და კრედიტების მობილობის) პროექტების მოზიდვის უზრუნველყოფა და სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების ეფექტური განხორციელების კოორდინაციის გაწევა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ავტორიზაციის/აკრედიტაციის პროცესში მონაწილეობა;
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან (ინსტიტუციური შესაძლებლობის გაძლიერებისა და კრედიტების მობილობის) Erasmus+-ს (კრედიტების მობილობის) საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების მონაწილე სტუდენტების შერჩევის პროცესში თანამშრომლობა.