პროფესიული განათლების დეპარტამენტი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 • პროფესიული საგანმანათლებლო სერვისების დაგეგმვა, მართვა და ეფექტურობის მუდმივი სრულყოფა;
 • პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე/პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამებზე (შემდეგში ,,პროგრამა”) სასწავლო პროცესის წარმართვა/ორგანიზება;
 • ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების,            შემუშავება-დანერგვაში, არსებულის მოდიფიცირებასა და განვითარებაში მონაწილეობა;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო-ტექნოლოგიების ცენტრის განახლებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
 • საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის (e-vet.emis.ge) სრულყოფა და მისი დაცვის უზრუნველყოფა;
 • პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის, დასაქმების კანდიდატებისთვის, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების განმახორციელებელი პირებისთის საჭირო კონსულტაციების გაწევა, შიდა ტრენინგების უზრუნველყოფა;
 • პროფესიული სტუდენტებისთვის მხარდაჭერის ღონისძიებების ხელშეწყობა;
 • ახალი პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება;
 • კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოება;
 • პროფესიული განათლების სენაკის ცენტრის სასწავლო პროცესის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების კოორდინირება, მხარდაჭერა, პერიოდული კონტროლი;
 • უნივერსიტეტის მისიის, სტრატეგიული და წლიური სამოქმედო გეგმების შემუშავების, ასევე დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე ანგარიშგების პროცესში მონაწილეობა.