ძირითადი ფუნქციები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

სამსახურის ფუნქციებს წარმოადგენს: სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა აღნიშნულ გეგმაში საჭიროებიდან და      მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ცვლილებების შეტანა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსება; წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები სგანხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შესყიდვის საშუალების შერჩევა და ხელშეკრულებების მომზადება. შერჩეული საშუალების კანონმდებლობით გათვალისწინებული, დოკუმენტაციის შედგენა, შესყიდვის პროცედურების მომზადება, სატენდერო კომისიის აპარატის ფუნქციების შესრულება და სატენდერო პროცედურების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფა; სამსახურის მიერ წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტების სავარაუდო ღირებულების დადგენა (განხილვა) და დაზუსტება; დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების რეგისტრაცია, აღრიცხვა და შენახვა;