სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის პროგრამის ადმინისტრატორი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 • სასწავლო პროცესის ორგანიზება, სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფის უზრუნველყოფა, სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება და სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით;
 • ფაკულტეტზე სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
 • სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის პროგრამის მეშვეობით ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ინფორმირება სასწავლო  უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი წესების, რეგულაციების, ინსტრუქციების მიღების ან მათში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
 • აკადემიური პერსონალის სემესტრული სააუდიტორიო დატვირთვების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დაუშავება და სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემაში ატვირთვა;
 • სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის პროცესში მონაწილეობა;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში სტუდენტის პირადი მონაცემების ასახვა და მუდმივი განახლება;
 • შუალედური და დასკვნითი გამოცდების უწყისების წარმოება სასწავლო პროცესის  განმახორციელებელ პერსონალთან ერთად;
 • კურსდამთავრებულთა დოკუმენტაციის დაარქივება დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის პროგრამის მეშვეობით სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • სტუდენტთათვის საინფორმაციო მომსახურების, კონსულტაციის გაწევა;
 • შემოსული კორესპონდენციის წარმოება.