ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში - სასწავლო უნივერსიტეტი) სამეცნიერო განყოფილება (შემდგომში - განყოფილება)  წამოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, განყოფილება თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით.