შიდა აუდიტის სამსახური წარმოადგენს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, სასწავლო უნივერსიტეტის  წესდებითა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად.