ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ექიმი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონით,   სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით, ამ დებულებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.