ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

არქივის ფუნქციები

ა)დაწესებულების საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი დოკუმენტების მიღება;

ბ)მიღებული დოკუმენტების აღრიცხვა და დაცვის უზრუნველროფა;

გ)არქივის დოკუმენტების კომპიუტერულ ბაზაში შეტანა;

დ)არქივის დოკუმენტების გამოყენება-საარქივო ცნობების, ამონაწერებისა და პირების მომზადება;

ე)საარქივო დოკუმენტების წესრიგში მოყვანა, დამუშავება სა შესაბამის საარქივო დაწესებულებაში გადასაცემად მომზადება.

2. ამოცანების განხორციელების მიზნით არქივი ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

ა)იღებს სტრუქტურული ერთეულებიდან საქმისწარმოებით დამთავრებულ დოკუმენტებს მოწესრიგებული სახით;

ბ)აღრიცხავს არქივში მიღებულ დოკუმენტებს და უზრუნველყოფს მათ დაცვას;

გ)წესრიგში მოჰყავს დოკუმენტები /ამუშავებს დოკუმენტებს /;

დ) ახორციელებს დოკუმენტების გაფორმებას, და საქმეთა ფორმირების სიწორის კონტროლს;

ე)ორგანიზაციას უწევს საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა -შემუშავებას;

ვ)ახორციელებს დოკუმენტების გამოყენებას დაწესებულებასა და კეძო პირების შეკითხვებზე, პერიოდულად განიხილავს შემოსულ განცხადებებ