პირველკურსელთა რეგისტრაცია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია ცხადდება სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტის საფუძველზე, რომელიც გამიცემა არაუგვიანეს 1 ოქტომრისა 

სასწავლო უნივერსიტეტსა და  ამ უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუნდენტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი 

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის /პასპორტის ასლი (აუცილებელია დედნის წარმოდგენა)

3.  2- ცალი ფოტოსურათი  ( ზომა  3/4- ზე ) ,ელექტრონული ვერსია CD - ზე 

4. სამხედრო აღიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის)

5.უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში ) 

6.არასრულწლოვანი სტუდენტობის კანდიდატის ნაცვლად სასწავლო უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე უფლებამოსილი არის მისი მშობელი, სტუდენტობის კანდიდატის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლისა და მშობლის პირადობის მოწმობის ასლის  წარმოდგენის შემთხვევაში.