მიმდინარე წლის 9 აგვისტოს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მასწავლებლის 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამისა და ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკა გაიარეს.

 

          jpg4h.jpg  Purple and White Startup Business Animated Presentation.png