მისია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შექმნას ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით სტუდენტის, პერსონალის, სხვა დაინტერესებული პირის კმაყოფილებაზე დაფუძნებული ახალი ცოდნა და დასაქმების გარემო. სწავლისა და კვლევის ინტეგრირებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამებით, კვლევის შედეგების გამოყენებისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშემწყობი პროექტებით, ინოვაციების გაზიარებით წვლილი შეიტანოს რეგიონის თანმიმდევრულ, წარმატებულ და სტაბილურ განვითარებაში, დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოების, ბიზნესის, სახელმწიფოს კეთილდღეობაზე.

უწყვეტი სწავლის პრინციპით მოამზადოს/გადაამზადოს/მოიზიდოს დემოკრატიულ და ტოლერანტულ მიდგომებზე, პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრი, საზოგადოების აქტიური წევრი, რომელიც პოზიტიურად გაუმკლავდება სამომავლო გამოწვევებს.

როგორც განათლების სფეროში რეგიონულმა ცენტრმა, ინსპირირება გაუკეთოს ოპტიმიზმისა და მომავლის რწმენის ჩამოყალიბებას, მუდმივად უზრუნველყოს ხარისხი, ჩართულობა და განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის მდგრადი, გონიერი და ინკლუზიური განვითარებისთვის.

 

უნივერსიტეტის წინა  მისია