ისტორია

მიმდინარეობს საიტის განახლება

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 13 ივლისის №145 დადგენილებით დაფუძნდა სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  სამეგრელოს რეგიონში სამი სრულიად განსხვავებული მისიის მქონე სასწავლებლის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის, სსიპ ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმისა და სსიპ სენაკის აგრარულ–ეკონომიკური კოლეჯის - ბაზაზე.

       საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 15 მაისის №122 დადგენილებით  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის  შოთა მესხიას  სახელი ეწოდა და დაფუძნდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი.

       საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 09 ოქტომბრის №182  დადგენილებით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის სახედ განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტი და შეეცვალა სახელი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

       საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 დეკემბრის №456 დადგენილებით  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტად.

         საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №185 დადგენილებით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტად.

            სასწავლო უნივერსიტეტი განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე: ზუგდიდსა (ჯანაშიას #14) და სენაკში (მშვიდობის  #192).

          სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობას წარმართავენ: მართვის ორგანოები, აკადემიური, ადმინისტრაციული,  მოწვეული, დამხმარე და სხვა პერსონალი. სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია თანაბარი სასწავლო გარემო პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად. სასწავლო უნივერსიტეტში  3 სამაგისტრო, 8 საბაკალავრო, მასწავლებლის მომზადების, ქართულ ენაში მომზადების,  28 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და 18 მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების კურსი ხორციელდება. საგანმანათლებლო პროგრამებს სასწავლო უნივერსიტეტში ახორციელებს: 40 აკადემიური პერსონალი, მათ შორის 24 -აფილირებული, 4 ადმინისტრაციული, 45- დამხმარე,  43 საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი/დარგის სპეცილისტი და 110 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლებას იღებს 536 სტუდენტი, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 475 პროფესიული სტუდენტი, უწყვეტი განათლების პრინციპით მომზადება/გადამზადების კურსები გაიარა ექვსიათასზე მეტმა ბენეფიციარმა. სასწავლო უნივერსიტეტში დაინერგა/ხორციელდება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის ახალი მოდელი - დუალური განათლება (სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება). შრომის ბაზრის მოთხოვნის საფუძველზე სასწავლო უნივერსიტეტის 

 

ლოგო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ლოგო წარმოადგენს ქვიშის საათს, დრო წარმავალია, რომელსაც მარადიულობად გადააქცევს სიბრძნე. სასწავლო უნივერსიტეტის ლოგო სამი ძირითადი ფერითაა წარმოდგენილი: თეთრი წითელი და ლურჯი.

  • თეთრი ნათლის სიმბოლოა, ცოდნა ნათელია.
  • წითელი ფერი ნათლის ხორცშესხმაა, განხორციელებული ნათელი – ახალგაზრდობა.
  • ლურჯი ფერი კი სიბრძნის განსახიერებაა.

უნივერსიტეტის ლოგოს საქართველოს დროშა კრავს, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საქართველოს მომავალი. დრო, რომელსაც ცოდნის ძიებაში გაატარებთ ჩვენთან ერთად , გაზიარებთ სიბრძნეს საქართველოს მომავლისათვის.