ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე  ნორმატიული აქტებით , სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით  და ცენტრის დებულებით