ძირითადი ფუნქციები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 

                                            საინფორნმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.

             1. ცენტრის ამოცანაა სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების     

              (შემდეგში    ,,აი-ტი“) ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა და გამართული ფუნქციონირების   

              უზრუნველყოფა, ასევე აი-ტი პოლიტიკისა და განვითარების სტრატეგიის ფორმირება.

              2. ცენტრის ფუნქციებია:

              ა)სასწავლო  უნივერსიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირება;

              ბ)სასწავლო  უნივერსიტეტის სერვერების (ელ-ფოსტა, ვები, სტატისტიკა) გამართული       

              ფუნქციონირება და უსაფრთხოება;

              გ) სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში არსებულ მონაცემთა   

              ბაზების ადმინისტრირების მხარდაჭერა;

              დ)სასწავლო  უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მათ შორის ბიბლიოთეკის   

              აი-ტი მხარდაჭერა, რაც მოიცავს ტექნიკურ და პროგრამულ     

              უზრუნველყოფას,   კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის ინსტალაციას,    

              მონიტორინგსა და მხარდაჭერას;

       ე ) კლიენტური აპარატული უზრუნველყოფის (პერსონალური კომპიუტერები,    ლეპტოპები, ნეტბუქები და პლანშეტები) მხარდაჭერა და წვრილმანი რემონტი, ქსელური  ინფრასტრუქტურის ინსტალაცია, რემონტი და მხარდაჭერა, კლიენტური საოპერაციო    სისტემების და საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა;

              ვ) სასწავლო უნივერსიტეტის აი-ტი ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა;

              ზ) სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობისა   

              და ადმინისტრაციის მიზნებისათვის გამოყენებული საინფორმაციო სისტემების    

              საჭიროების შესწავლა, დაგეგმვა, დანერგვა და უკვე არსებული სისტემების   

              მხარდაჭერა/ოპტიმიზაცია;

              ი)საქართველოს კანონმდებლობით და სასწავლო უნივერსიტეტის აქტებით        

               განსაზღვრული     სხვა ფუნქციები