ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში ,,სასწავლო უნივერსიტეტი“ ) მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური (შემდგომში ,,სამსახური’’) წარმოადგენს  სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვას.